Evol

Love halini mahap ialum ukaAgajret uka numanUyal ulal aratnemes hubmutUmes aynah ini atnic arik ukAtsemes nad utkaw iuapmalem Ukilreb nalaj iulalem nasni halaynah ukaApul uka numanItneh apnat ujalem surulNatabmah sabeb nalaj itrepes ini pudih arik ukNanalajrep hitup matih iuapmalem Hubalreb kutnu agamred ada nikay ukaAsarem uka numanHasileg hara apnat nalajrebAnkam apnat ini ahasu arik ukAsa